naturOh!
Algemene voorwaarden

Wij zijn: naturOh!- product van Roosens Kirby P&H (commanditaire vennootschap), met vestigingsadres te 2180 Ekeren, Laathoflaan 4 en ondernemingsnummer 0685.993.502
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hi@naturoh.be

Deel 1 – Algemeen

 

Artikel 1 – Definities 


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website of via sociale media. 
Dienst: de diensten die wij leveren: naturOh!
Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product. 
Klant: De consument of ondernemer die een product of dienst aankoopt bij ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
Producten: 
Natuurlijke producten in ecologische verpakkingen voor het hele gezin
Kennismakingsverzorging
Gelaatsverzorging
Microdermabrasie
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
Website: https:// www.naturoh.be

 


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 


2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze producten en diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 


3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of tijdens een afspraak. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien ons aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 
Daarnaast kunnen wij, als Dienstverlener, in geen geval gehouden zijn tot levering indien er een fout is opgetreden in onze stock.

3.4. Daarnaast is het mogelijk dat de prijs voor een behandeling wijzigt tijdens de behandeling. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, dat dan steeds melden.

 Artikel 4 – vergoeding: 


4.1. Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op onze website. 
De vermelde tarieven op de webshop zijn inclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

4.2.  Betaling
Producten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via onze website via de door ons gekozen betaalprovider te worden betaald. Producten en behandelingen die tijdens een afspraak worden aangekocht dienen onmiddellijk cash of via Bancontact te worden betaald.
Wij, als Dienstverlener, kunnen aan jou, als Klant, ook vragen om bij het maken van een afspraak een voorschot te betalen voor de behandelingen.

 


Artikel 5- Herroepingsrecht:


5.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen. 
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  


5.2. Uitzonderingen: 
Producten die geopend zijn of niet goed zijn bewaard, kunnen niet worden teruggestuurd. Daarnaast is het in geen enkel geval mogelijk om volgende producten om hygiënische redenen terug te sturen:
Hydrosols/hydrolaten
Cosmetica
Verzorgingsproducten
Bij twijfel over de staat van de producten, behouden wij, als Dienstverlener, het recht om een terugbetaling te weigeren.

 


Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht


6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 14 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen.


6.3. Retourkosten vallen te allen tijde ten koste van jou, als Klant. Jij, als Klant, mag onze producten enkel verzekerd retourneren.


6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele en gesloten verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


6.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 7 – Levering en risico


7.1. Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.


7.2. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.


7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Indien jij, als Klant, het pakket niet ophaalt binnen 3 dagen, zien wij, als Dienstverlener, dit als te laat. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden. Indien er schade wordt berokkend aan het pakketje op het postpunt, zijn wij, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk.


7.5. Wij, als Dienstverlener, sturen al de goederen op via DPD, Bpost of postNL. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Gratis levering binnen België is mogelijk vanaf €75,00.

 


Artikel 8- Diensten


8.1. Wij, als Dienstverlener, bieden de volgende diensten aan:
Kennismakingsverzorging: Jij, als Klant, maakt een afspraak bij ons, als Dienstverlener, zodat wij, als Dienstverlener, jouw huid kunnen leren kennen.
Gelaatsverzorging
Microdermabrasie
Afspraak om de producten te komen aanvoelen

8.2. Jij, als Klant, dient via mail of via ons online platform een afspraak maken. De afspraken zijn pas officieel indien ze zijn bevestigd via mail.

8.3. Jij, als Klant, kan tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak, de afspraak annuleren. Indien jij, als Klant, de afspraak annuleert binnen de 24 uur of niet komt opdagen, kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, een verzuimvergoeding laten betalen of de reeds betaalde voorschot inhouden.

 


Artikel 9 – Betwistingen 


Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 
Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. 

 


Artikel 10 – Aansprakelijkheid 


10.1. Algemeen
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 
Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 
De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is beperkt door het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.


10.2. Reacties huid
Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het optreden van roodheid na een behandeling, allergische reacties, potselinge reacties van de huid etc.
Jij, als Klant, dient ons, als Dienstverlener, ook te allen tijde op de hoogte te brengen van een verandering in jouw gezondheidstoestand, allergieën of medicatie. Alleen dan kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, helpen met het uitkiezen van producten die passen bij jouw huidttype.


10.3. Overmacht 
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.


10.4. Relaties met derden 
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener; op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


10.5.Website 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 


11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 


11.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 


11.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

 


Artikel 12 – Gegevensverwerking 

Door het aankopen van onze goederen verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  
In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

 


Artikel 13– Geheimhouding 


13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:
Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 


Artikel 14 – Algemeen 


14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij


14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 


14.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, als Dienstverlener, gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaald.

Registreer je voor onze nieuwsbrief

Registreer je voor onze nieuwsbrief

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

Benieuwd naar onze nieuwe producten? Geïnteresseerd in onze tips? Lees er alles over in onze nieuwsbrief en schrijf je snel in.

By Kirby Roosens P&H
Laathoflaan 4, 2180 Ekeren
hi@naturoh.be

© 2021 naturOh! | All Rights Reserved | Webdesign by IN.DRUK . Kickstarter for brands

© 2021 naturOh! | All Rights Reserved
Webdesign by IN.DRUK

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.